دینامیک کنترل
مقایسه عملکرد کنترل کننده های گام به عقب تطبیقی و مبتنی بر مشاهده گر حالت توسعه یافته برای رد اغتشاش در فضاپیما

سمیه جمشیدی؛ مهدی میرزایی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 32-45

https://doi.org/10.22034/jssta.2023.403307.1127

چکیده
  این مقاله به مقایسه کنترل وضعیت فضاپیما در حضور گشتاور اغتشاشی با استفاده از دو کنترل-کننده گام به عقب تطبیقی و گام به عقب مبتنی بر مشاهده‌گر حالت توسعه یافته می‌پردازد. در ابتدا کنترل‌کننده گام به عقب تطبیقی طراحی می‌شود که در آن پارامترهای نا‌معلوم در یک مدل اغتشاش مشخص با استفاده از یک قانون تطبیقی چنان تخمین زده می‌شود که سیستم ...  بیشتر