نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی در موضوعات زیر مقاله می پذیرد:

- طراحی، تحلیل و ساخت سامانه‌های فضایی

- طراحی، تحلیل  و ساخت ماهواره و زیرسامانه‌ها

- طراحی، تحلیل  و ساخت ماهواره‏بر و زیرسامانه‏ها

- طراحی ماموریت‏های فضایی

- مهندسی سیستم و استانداردهای فضایی

- تضمین محصول و قابلیت اطمینان

- سرریز فناوری‏های فضایی

- محموله‏ های سنجشی و مخابراتی

- مخابرات فضایی و ایستگاه‌های زمینی

- کاربرد و خدمات فضاپایه

- سنجش از دور

- علوم و اکتشافات فضایی

- نجوم و فیزیک فضا

- علوم زیستی فضا

- اقتصاد، حقوق و دیپلماسی فضایی

- مدیریت، راهبرد و آینده پژوهی