اهداف 

پژوهشگاه فضایی ایران، به‏ منظور گسترش مرزهای دانش، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در حوزه فضا و توسعه و استحکام روابط علمی میان تمام بازیگران حوزه فضایی کشور و همچنین استفاده از ظرفیت متخصصان و خبرگان کشور در توسعه علوم و دانش فضایی، به انتشار دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی اقدام نموده است. در این راستا، در تاریخ 99/02/15 مجوز انتشار دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.

اهداف اصلی نشریه عبارتند از:
 • تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه فضایی
 • ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش فنی کارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب‏نظران، مدیران،‌ سیاستگذاران و ذی‏نفعان حوزه فضایی
 • انتشار مقالات مرتبط با حوزه فضایی کشور
 • کمک به شناسایی اندیشمندان فضایی سراسر کشور
 • توسعه دانش نظری و پایه در راستای کاربردی نمودن آن
 • تقویت ارتباط بین پژوهشگران و بهره‏برداران حوزه فضایی

 

محورهای موضوعی نشریه

 • فناوری­های فضایی
 • سنجش از دور و کاربردهای آن
 • مخابرات فضایی و ایستگاه‌های زمینی
 • طراحی سامانه‌های فضایی
 • فناوری‌، کاربرد و خدمات فضاپایه
 • مدیریت پروژه‌های فضایی
 • اقتصاد، حقوق و دیپلماسی فضایی
 • راهبرد و آینده پژوهی
 • فناوری فضاپیما
 • علوم و اکتشافات فضایی
 • نجوم و فیزیک فضا
 • سایر موارد مرتبط با فضا

 

 انواع مقالات
 • مقالات اصیل پژوهشی
 • مقالات مروری