نوع مقاله : مقاله منتخب

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-ایران

2 دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

این مقاله به مقایسه کنترل وضعیت فضاپیما در حضور گشتاور اغتشاشی با استفاده از دو کنترل-کننده گام به عقب تطبیقی و گام به عقب مبتنی بر مشاهده‌گر حالت توسعه یافته می‌پردازد. در ابتدا کنترل‌کننده گام به عقب تطبیقی طراحی می‌شود که در آن پارامترهای نا‌معلوم در یک مدل اغتشاش مشخص با استفاده از یک قانون تطبیقی چنان تخمین زده می‌شود که سیستم حلقه بسته پایدار باشد. پس از آن کنترل گام به عقب مبتنی بر مشاهده‌گر حالت توسعه یافته طراحی می‌شود. در این روش ابتدا کنترل‌کننده گام به عقب استاندارد طراحی شده، سپس اغتشاشات با مدل کاملا نامعلوم توسط مشاهده‌گر حالت توسعه یافته تخمین زده می‌شود و با استفاده از قانون فیدبک پیشخور، رد اغتشاش صورت می‌گیرد. نتایج شبیه سازی برای دو مدل اغتشاش متفاوت نشان می‌دهد که کنترل-کننده گام به عقب مبتنی بر مشاهده‌گر حالت توسعه یافته در شرایطی که هیچ اطلاعاتی از اغتشاش در دسترس نیست نتایج بسیار خوبی نسبت به کنترل‌کننده گام به عقب تطبیقی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات