مدیر اجرایی


دکتر هادی رضائی پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

مدیر وب سایت


فاطمه تصویری پژوهشگاه فضایی ایران

  • f.tasviri@isrc.ac.ir

ویراستار ادبی


دکتر فاطمه نویدی پژوهشگاه فضایی ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • navidi128@yahoo.com
  • 63192713

صفحه آرا


لیلا کشاورز پژوهشگاه فضایی ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • lkeshavarz2003@gmail.com