اسامی ارکان اصلی نشریه به شرح زیر است:


مدیر مسئول


دکتر حسن سالاریه استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

سردبیر


دکتر مهدی فکور استادتمام دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد سلیمانی استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

برق/ مخابرات

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید قاسمی استاد تمام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن سالاریه استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر متکان استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا طلوعی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن حدادپور استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود سعادت فومنی استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیررضا کوثری دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر ادیب ابریشمی فر دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا نوابی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین صمیمی دانشیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • h.samimi1379gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید شاخصی دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید اصغری دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا جهان نما دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمود چیذری مدرس ارشد دانشگاه هرتفوردشایر، لندن، انگلیس

مهندسی مکانیک