نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

2 پژوهشگاه فضایی

3 پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

  این مقاله، آنتن موج‌بری برای ایجاد پترن زینی شکل معرفی و روشی برای تحریک یک موج‌بر به عنوان تغذیه آنتن باند ایکس با هدف دستیابی به قطبش دایروی برای یک ماهواره سنجشی، ارائه می‌شود. به کمک یک پروب میکرواستریپی حلقوی، موج‌بر استوانه به گونه‌ای تحریک شده که آنتن تنها با یک ورودی تغذیه دارای قطبش دایروی بوده و علاوه بر این، امپدانس ورودی آنتن نیز پنجاه اهم باشد. برای دستیابی به پترن زینی شکل، از جهت‌دهنده‌هایی به شکل پلاس استفاده شد. این جهت دهنده‌ها به صورت ریزنوارهایی چاپ شده بر روی زیرلایه راجرز 5880 هستند. نوآوری مقاله در استفاده هم‌زمان از عناصر جهت دهنده برای ایجاد پترن زینی شکل و پروب حلقوی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی به منظور طراحی آنتنی مناسب برای ماهواره‌های سنجش از دور LEO است. آنتن بعد از شبیه‌سازی، ساخته و تست شد. نتایج تست نشان می‌دهد که آنتن در زوایای ◦65θ  = ±  دارای بهره واقعی بیش از 3 dBi است. نسبت محوری آنتن نیز در فرکانس کاری برای مقادیر θ بین 50±، کم‌تر از  dB3 است که نشان می‌دهد آنتن در این بازه زاویه θ دارای قطبش دایروی مطلوبی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

##[1] R. Beheand, P. Brachat, “Compact duplexer-polarizer with semicircular waveguide,” IEEE Trans. Antennas Propag., 39:1222–1224, 1991.##
 ##[2] P. Brachat, “Sectoralpattern synthesis with primary feeds,” IEEE Trans. Antennas Propag., 4-42:1, 1994.##
##[3] J. Bornemann, S. Amari, J. Uher and R. Vahldieck, “ Analysis and design of circular ridged waveguide components,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech. 47:330–335, 1999.##
##[4] R. Li, V. F. Fusco and H. Nakano. “Circularly polarized open-loop antenna,” IEEE Trans. Antennas Propag. 51:2475–2477, 2003.##
##[5] R. E. Collin, “Excitation of waveguides In Field theory of guided waves” , chap. 7. New York: McGraw-Hill, 1960.##
##[6] A. D.Olver, P. J. B. Clarricoats, A. A. Kishk, and L. Shafai, “Microwave horns and feeds,” New York: IEEE Press. Chaps. 8 & 9, 1994.##
##[7] R. S. Elliott, “The open-ended waveguide,” Antenna theory and design, revised ed., chap. 83-79, 3 NJ: Wiley, 2003.##
##[8] F. Sciré-Scappuzzo and S. N.Makarov, “A low-multipath wideband GPS antenna with cutoff or non-cutoff corrugated ground plane,” IEEE Trans. Antennas Propag. 57:33–46, 2009.##
##[9] P. L. Garcia-Muller, “Optimization of compact horn with broad sectoral radiation pattern,” Electron. Lett. 37:337–338, 2001.##
##[10] R. A. Hurd, “The propagation of an electromagnetic wave along an infinite corrugated surface,” Can. J. Phys., 32 , pp. 727-734, 1954.##
##[11] H. Goldstein, “The Theory of Corrugated Transmission Lines and Waveguides,” Report 494, April, 1944.##
##[12] L. Brillouin, “Waveguides for slow waves,” Jour. Appl. Phys., vol. 19, p. 1023; November, 1948.##
##[13] D. Thiel and S. Smith, “Switched parasitic antennas for cellular communications”. Artech House Publishers, 2001.##
##[14] A. B. Constantine and E. Holzman . “Circular waveguides. In Encyclopedia of RF and Microwave Engineering”. John Wiley & Sons, Inc., 2005.##