نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فضایی ایران

2 گروه پیشران/ پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

3 پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

به‌منظور بررسی میزان اثر نانوذرات ایریدیم (Ir) به عنوان فاز فعال بارگذاری شده در شرایط اتمسفری، کاتالیست‌هایی با حامل یکسان، اما محتوای متفاوت نمک ایریدیم (10، 15 و 20 درصد وزنی) بر روی پایه‌های گرانولی گاما آلومینا به‌منظور تجزیه هیدرازین تهیه کردیم. عملکرد نانوذرات کاتالیستی هنگام استفاده از 15 و 20 درصد وزنی ذرات ایریدیم بهتر بود و همچنین گزینش پذیری به هیدروژن حدود 27 درصد شد. افزایش سرعت واکنش از 181 تا 218 بر ساعت در بارگذاری 15 درصد وزنی ذرات ایریدیم به دلیل پراکندگی خوب فازهای فعال با جلوگیری از کلوخه شدن سطح مشاهده گشت؛ بنابراین، به‌عنوان یک نتیجه رضایت‌بخش از این بررسی، مشخص شد که کاتالیست‌های ایریدیم با درصد وزنی متفاوت (15 و 20 درصد وزنی)، عملکردی یکسان در برابر فعالیت و سرعت گزینش پذیری به هیدروژن از خود نشان می‌دهند و جایگزین مناسب برای یکدیگر هستند. استفاده از کاتالیزوری با درصد وزنی کمتر فاز فعال و فعالیت زیاد به دلیل هزینه کم از نظر اقتصادی قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات