نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پژوهشی توان و پردازش داده، پژوهشکده سامانه های ماهواره، تهران، ایران

چکیده

ماهواره پارس یک، یک ماهواره سنجشی با مأموریت سه ساله است. مأموریت اصلی این ماهواره، تصویربرداری از زمین توسط سه دوربین MS، SWIR و TIR است. نرم‌افزار ماهواره پارس یک به عنوان بستر اجرای سناریو ماهواره، بررسی سلامت اجزای مختلف ماهواره، مدیریت داده‌های آن‌ها و اجرای الگوریتم‌های زیرسیستمی شامل کنترل حالت‌های عادی و رخداد‌های نامناسب، طراحی و پیاده‌سازی شده است. نرم‌افزار روی‌برد به دلیل پیچیدگی و ویژگی‌های متفاوتش نسبت به دیگر زیرسیستم‌های ماهواره، از اهمیت بالاتری برخوردار است. طراحی، توسعه و تست نرم‌افزار روی‌برد ماهواره پارس یک، بستر مفیدی برای کسب تجارب ارزشمندی برای بخش نرم‌افزار روی‌برد ماهواره بوده که دارای گستردگی زیادی است. از این‌رو، در این مقاله تصمیم گرفته شد، تجربه‌های کسب شده در این زمینه، در قالب خلاصه‌ای از دستاوردها و درس آموخته‌ها ارائه شود. تجارب کسب شده حاصل از فاز توسعه و تست ماهواره است و استفاده از این تجربیات و دستاوردها در هموار کردن مسیر توسعه و تست پروژه‌های آینده پژوهشکده ماهواره بسیار مفید و مؤثر خواهد بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

##[1] Eickoff, OnBoard Computers, OnBoard Software and Satellite Operations, ‘Springer Aerospace Technology’ 2012.##
##[2] Eickhoff, The FLP Microsatellite Platform, Flight Operations Manual, ‘Springer Aerospace Technology 2016’##
##[3] A Comparative survey on flight software frameworks for ‘new space nanosatellite missions’, J. Aerosp. Manag.,Sao Jose campos, v11,e4619,2019.##
##[4] esa.int/project/osra-onboard-software-reference-architecture,updated on 2021.##
##[5] New Concepts for onboard software development, 2022.##
##[6] Pars1 OBSW Source Code- Final Version##