نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشکده سامانه های ماهواره

2 کارشناس پژوهشی پژوهشکده سامانه های ماهواره

3 پژوهشکده سامانه های ماهواره

4 کارشناسی پژوهشی پژوهشکده سامانه های ماهواره

چکیده

در این مقاله، یک سامانه ناوبری ماهواره‌ای بومی منطقه‌ای و تقویتی مستقل، موسوم به "IRANSS" برای پوشش کاربر در کشورهای خاورمیانه طراحی و تحلیل شده است. بخش فضایی سامانه مذکور شامل یک منظومه با نه ماهواره خواهد بود که در چهار مدار طراحی و جانمایی شده است. براساس این طراحی، سه ماهواره بر روی یک مدار GEO و دو ماهواره در هر سه مدار IGSO درنظرگرفته شده است. دو ایستگاه اصلی و کنترل ردیابی و بیست ایستگاه مرجع در منطقه، به‌منظور تقویت با ایستگاه-های اصلی و فرعی اختصاص داده شده‌اند. در این پژوهش، تمرکز بر بخش فضایی و به طور خاص شبیه‌سازی پارامترهای سیستمی و طراحی منظومه‌ ناوبری است. در طراحی این سامانه و محاسبه پارامتر تعدیل دقت ((DOP برای ملاحظات خطاهای رنجینگ و تعیین هندسه طراحی ماهواره‌ها، از شبیه‌سازی‌های محیط STK استفاده شده است. با استفاده از نرم افزارSTK ، تمام مقادیر در شرایط حداکثر با چهار ماهواره شاخص از نظر حداقلGDOP محاسبه شده‌اند. به منظور ارزیابی عملکرد و تحلیل خطا در این سامانه، پارامترهای مربوط به دقت ناوبری با سایر منظومه‌های فعالGNSS ، تحلیل و مقایسه شده‌اند. نتایج تحلیل‌ها بیانگر این است که دقت هندسی (GACC) سیستم طراحی شده 16 متر در 95 درصد از روز در کلیه نقاط منطقه مورد نظر و در صورت ترکیب با BeiDou وGPS،GACC به ترتیب به 14 و 12.5 متر بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات