نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی پژوهشکده سامانه های ماهواره،

2 پژوهشکده سامانه های ماهواره

3 عضو هیأت علمی پژوهشکده سامانه های ماهواره

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف استخراج روند طراحی منظومه ناوبری واقع در مدار LEO، با اهداف منطقه‌ی خاورمیانه و به طور ویژه پوشش دقیق ایران با حداقل تعداد ماهواره و به‌منظور دست‌یابی به پارامتر تعدیل دقت (Dilution Of Precision(DOP)) کمتر از 6 انجام شده است. با توجه به این هدف، طراحی منظومه برای مدار پایین و در مدار مقید به پرتابگر داخلی انجام گرفته است. طراحی به کمک تحلیل‌های منجر به بهینه‌سازی و با رویکرد دستیابی به کمترین تعداد ماهواره برای دستیابی به هدف مدنظر و تطابق بر قیود تعریف شده انجام می‌شود. بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در نرم‌افزار STK و MATLAB، تعداد 324 ماهواره در 18 صفحه مداری که هر صفحه دارای 18 ماهواره است، به‌عنوان طراحی نهایی درنظر گرفته شد. این منظومه ماهواره‌ای دارای مقدار 4.7 به عنوان حداکثر مقدار DOP، برای کاربری واقع در ایستگاه تهران خواهد بود، هرچند توزیع حداکثر مقدار پارامتر عملکردی مدنظر، در سرتاسر ناحیه‌ی پوشش حاکی از دستیابی به هدف مطلوب در طراحی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات