نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران

2 پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

در این پژوهش عملکرد حالت پالسی یک رانشگر تک‌پیشرانه هیدرازینی مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور نمونه آزمایشگاهی یک رانشگر تک‌پیشرانه هیدرازینی در شرایط فشار اتمسفریک ساخته شد و مورد آزمون قرار گرفت. کاتالیست این رانشگر به صورت بومی سنتز شده است. عملکرد حالت پالسی این رانشگر تک‌پیشرانه هیدرازینی به صورت تجربی ارزیابی شده و نتایج آن ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رانشگر تک‌پیشرانه هیدرازینی ساخته‌شده همراه با کاتالیست سنتز‌شده، ضربه‌های تکرارپذیری را برای عرض پالس‌های کمتر از 10 میلی‌ثانیه تولید می‌کند. حداقل ضربه این رانشگر تک‌پیشرانه هیدرازینی 32 میلی‎نیوتن ثانیه اندازه‌گیری شده است. همچنین انحراف معیار ضربه تولیدی، کمتر از 6 درصد برای 100 پالس می‌باشد. زمان پاسخ رانشگر نیز بسیار تکرارپذیر است. نتایج این پژوهش نشان داد که مرکز پالس رانشگر به طور خطی با عرض پالس تغییر می‌کند. با این حال رفتار گذرای فشار محفظه نسبتا کند است و منجر به مرکز پالس بزرگ می‌شود.

کلیدواژه‌ها