نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران

2 کارشناس پژوهشی پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاهی فضایی ایران

3 عضو هیأت علمی پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران

4 پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

منظومه‌های ماهواره‌ای رویکرد جدید دستیابی به قابلیت‌هایی است که پیش از این به کمک ماهواره-های بزرگ و پیچیده به انجام می‌رسید. در این مقاله و با هدف مرور رویکرد ماموریت‌های انجام گرفته با عنوان منظومه‌های ماهواره‌ای، فعالیت‌ها و خروجی‌های بیش از 130 شرکت و مرکز تحقیقات فضایی در جهان تحلیل شده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، عمده ماموریت‌های انجام شده توسط این منظومه‌ها، با هدف ارائه خدمات مخابراتی و به میزان 27% از کل ماموریت‌ها (شامل خدمات ماشین به ماشین با سهم 16% و اینترنت اشیا با سهم 9%) بوده است. ماموریت مورد توجه دیگر، مشاهدات زمینی با سهم 19% است که با هدف نظارت مستمر و مدیریت بهتر سیاره زمین صورت می‌گیرد. بیشترین پیکربندی در منظومه‌های ماهواره‌ای مربوط به میکروماهواره‌ها است که 42% کل پیکربندی‌ها را به خود اختصاص داده است. در این مقاله با ارائه تحلیل‌ها و نتایجی از این نمونه، روند گرایش به سمت منظومه‌های ماهواره‌ای و جایگاه ماهواره‌های معکبی را در این دسته از ماموریت‌های فضایی بررسی شده است . هدف این پژوهش بارزسازی تاثیر این سیستم‌های فضایی در صنعت و اقتصاد فضایی با ارائه‌ی راهکارهایی بر پایه‌ی منظومه‌ها است.

کلیدواژه‌ها