نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، تهران، ایران

چکیده

منظومه‌های ماهواره‌ای رویکرد جدید دستیابی به قابلیت‌هایی است که پیش از این به کمک ماهواره-های بزرگ و پیچیده به انجام می‌رسید. این مقاله، با هدف مرور رویکرد ماموریت‌های انجام گرفته با عنوان منظومه‌های ماهواره‌ای، فعالیت‌ها و خروجی‌های بیش از 130 شرکت و مرکز تحقیقات فضایی در جهان را تحلیل کرده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، عمده ماموریت‌های انجام شده توسط این منظومه‌ها، با هدف ارائه خدمات مخابراتی و به میزان 27% از کل ماموریت‌ها (شامل خدمات ماشین به ماشین با سهم 16% و اینترنت اشیا با سهم 9%) بوده است. ماموریت مورد توجه دیگر، مشاهدات زمینی با سهم 19% است که با هدف نظارت مستمر و مدیریت بهتر سیاره زمین صورت می‌گیرد. بیش‌ترین پیکربندی در منظومه‌های ماهواره‌ای، مربوط به میکروماهواره‌ها است که 42% از کل پیکربندی‌ها را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، با ارائه تحلیل‌ها و نتایجی از نمونه‌های مورد مطالعه، روند گرایش به سمت منظومه‌های ماهواره‌ای و جایگاه ماهواره‌های معکبی را در این دسته از ماموریت‌های فضایی بررسی شده است. به طور کلی، هدف از این پژوهش بارزسازی تاثیر این سیستم‌های فضایی در صنعت و اقتصاد فضایی با ارائه‌ راهکارهایی بر پایه‌ منظومه‌ها است. نتایج نشان می‌دهد، هم‌افزایی اثر منظومه‌ها و ماهواره‌های مکعبی در فضای نو باعث ارتقای صنعت و اقتصاد فضایی خواهد شد. این پژوهش، رهیافتی نوین و جدید برای علاقه‌مندان و محققان برای انجام کارهای مطالعاتی مشابه با رویکرد اقتصادمحور در حوزه فضا است

کلیدواژه‌ها

 ##Y. Ulybyshev, “Satellite constellation design for continuous coverage: short historical survey, current status and new solutions”, 5th international workshop on constellations and formation flying,, p 2, 2008## 

T. Savitri, Y. Kim, S. Jo & H. Bang, “Satellite Orbit Design Optimization with Combined Genetic Algorithm and Semianalytical Approach”, international Journal of Aerospace Engineering, 31 May.p1. 2017##

##Miguel A, satellite constellation optoization method for future earth observation missions using small satellite, AAS 12-527, 2015##

##E. Kulu Satellite Constellations Industry Survey and Trends, NewSpace Index, Nanosats Database, Kepler Communications, [SSC21-XII-10], 35th Annual Small Satellite Conference, 2021##

##G. Filippazzo, S. Dinand, “the Potential impact of small satellite Rada constellation on traditional space system”, 5th Federated and Fractionated Satellite System Workshop, ISAE SUPAERO- Toulouse, France.p1, November 2-3, 2017##    

##E. Kulu, NewSpace Index (Concise original overview of commercial satellite constellations, small satellite rocket launchers and NewSpace funding options), 2021##

##S. Bandyopadhyay, & etr, “Review of formation flying and constellation mission using nanosatellite”, journal of spacecraft and rockets, P 1, march 2016##

##Q. Chen, Y. Bai, L. Chen, Z. Pang, Designe of LEO Constellation Providing Internet Services Based on SOC Method”, MATEC Web of Conference, no. 114, pp1-5, 2017##

##ASTROME, Gigamesh, A Ground- Breaking Wireless Solution to Network Decongedtion and 5G Backhaul, 2021##

##A.C. Clarke, Extra terrestrial relays: can rocket station give world-wide radio coverage. Wirel World Radio Coverage? :208–305, 1966##

##O. Weck, R. Neufville & M. Chaize, “Staged Deployment of communications satellite constellation in low earth orbit”, journal of aerospace computing, and communication Vol. 1, P 1. March 2004##

##E. Lansard, E. Frayssinhes, J. L. Palmade, “Global design of satellite constellations: a multi-criteria performance comparison of classical walker patterns and new design patterns”, Acta Astronautica, 1998, Vol. 42, №9, pp 555-564## 

##J. Lee, S. Kang (2000) Satellite over satellite (SOS) network: a novel architecture for satellite network. In: Proceedings of IEEE INFOCOM’2000, Tel-Aviv Israel, vol 3, issue 1, pp 315–321##

##http://scienceofstocks.com/astranis-satellite-constellation-to-provide-worldwide-internet-access##

##T . V. Trong & etc, Constellation of small quick-launched and self –deorbiting nano-satellite with AIS receivers for global ship traffic monitoring, p 1.##

##   ا. موسیوند ، "طراحی و شبیه سازی زیر سیستم کنترل دمای یک نانوماهواره " ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی هوافضا، گرایش مهندسی فضایی، بهمن ماه 1396.ص 2##

  ## http://www.albaorbital.com/new-blog##

##R. Radhakrishnan. & etc, Survey of Inter-satellite Communication for Small Satellite Systems, arXiv: 1609.08583v2 [cs.NI] PP 1-3, 28 Sep 2016## ##http://spaceflight.com/schedule-pricing/##