نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی حسگرهای فضایی - شیراز – پژوهشکده مکانیک

2 گروه پژوهشی محموله‌های سنجشی - شیراز – پژوهشکده مکانیک

چکیده

ردیاب ستاره یکی از مهم‌ترین ابزارها در تعیین وضعیت ماهواره‌ها محسوب می‌شود. اما به دلیل خروجی‌های ناپیوسته‌ای که تولید می‌کند، نیازمند یک واحد مکمل می‌باشد که ناپیوستگی‌های آن را پوشش دهد. استفاده از واحد ژایرو در کنار ردیاب ستاره، یکی از مناسب‌ترین انتخاب‌ها است. اما علاوه بر خطاها و بایاس‌های ذاتی این دو حسگر که بر روی دقت تعیین وضعیت موثر می‌باشند، عدم همترازی دو حسگر نیز نقش اساسی در کاهش دقت تعیین وضعیت خواهد داشت. در این مقاله، پس از بیان اهمیت مسئله همترازی بین ردیاب ستاره و واحد ژایرو و بیان کلیات مسئله مورد بررسی، روشی موثر برای محاسبه عدم همترازی بین ردیاب ستاره و واحد ژایرو که تنها مبتنی بر داده حسگرها می‌باشد، ارائه می‌شود و ریاضیات مسئله به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهایتا به منظور راستی آزمایی، روش پیشنهادی بر روی یک مجموعه داده تست که در ارتفاعات پولادکف ثبت شده است، پیاده‌سازی می‌شود و نتایج حاصل از آن در قسمت نتایج در قالب نمودار و جدول ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات