نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فضایی

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی برق

3 پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

آنتن یک محموله HTS باید توانایی ایجاد چندین پرتو تشعشعی را به صورت همزمان داشته باشند تا با ایجاد پوشش سلولی برای ماهواره، امکان استفاده مجدد از فرکانس را فراهم آورد. آنتن آرایه فازی یک گزینه مناسب برای این کاربرد است. در مدار زمین آهنگ، زاویه دید ماهواره بسیار محدود است و تقسیم این زاویه دید محدود به تعداد زیادی پرتو باریک، طراحی آنتن آرایه فازی را با چالش های فراوانی روبرو می کند. ابعاد بزرگ پنجره تشعشعی، تعداد بالای المان های تشعشعی و نیاز به تقسیم آرایه به زیر آرایه ها و ظهور گریتینگ لوب ها، و تعامد پرتوهایی که فاصله زاویه ای بسیار اندکی با یکدیگر دارند، از جمله این چالش ها هستند. در این مقاله یک آنتن آرایه فازی چند پرتوه در باند Ka با شبکه شکل دهی پرتو مایکروویوی به نحوی سنتز و طراحی شده است که چالش های مذکور را مرتفع سازد. برای کاهش ابعاد پنجره تشعشعی از تکنیک تقسیم هر پرتو به تعدادی زیرپرتو، و برای حذف گریتینگ لوب ها از زیر آرایه های در میان هم فرورفته در دو بعد استفاده شده است. شبکه شکل دهی پرتو جدیدی در این مقاله طراحی شده است که قابلیت ایجاد چندین زیر پرتو تشعشعی همزمان را به صورت متعامد برای زیر آرایه های در میان هم فرو رفته فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات