نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مکانیک شیراز

چکیده

در این مقاله، یک آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ پهن‌باند برای کاربردهای رادار دهانه مصنوعی با حد تفکیک بالا ارائه شده ‌است. باند فرکانسی عملیاتی آنتن، باند X بوده و از یک ساختار چهار لایه متشکل از پچ‌های تشعشعی، شکاف‌ها، حفره‌های تزویج و شبکه تغذیه درختی تشکیل شده است که به نوبه خود توسط یک پراب کواکسیال تغذیه می‌شود. افزایش پهنای باند پچ تشعشعی با استفاده از شکاف‌های مربعی تعبیه‌شده در پشت آن انجام شده‌ که در نقش یک حفره برای المان تشعشعی ظاهر می‌شود و با ایزوله‌ کردن شکاف کوپلینگ تغذیه ‌کننده پچ از سایر شکاف‌های تزویج و حذف اثر تزویج متقابل، سبب بهبود عملکرد آنتن آرایه از نظر گین و پهنای باند امپدانسی می‌شود. ساخت آنتن با بهره‌گیری از ترکیب دو روش ماشین‌کاری و تکنولوژی مدار چاپی انجام شده ‌است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری، پهنای باند بهره نسبی بیش از %10 را نشان می‌دهد که در آن، مقدار بهره آنتن بیش از dBi 8/28 اندازه‌گیری شده‌ است. هم‌چنین، پهنای باند امپدانسی نسبی آنتن به ازای 2 > VSWR بیشتر از %16 به دست آمده ‌است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

## O. Kyaw, L. H. Chua, Y.-B. Gan, and N. Venkatarayalu, “Design of a dual-polarized X-band antenna sub-array for SAR applications,” Synthetic Aperture Radar (APSAR), 2015 IEEE 5th Asia-Pacific Conference on, pp. 139-142, 2015.##
## A. Khare and R. Nema, “Triple band parasitic array antenna for CX-Ku-band application using out-of-phase coupling approach,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2014, 2014.##
## N. Kumar, M. Sreenivasan, K. G. Thomas, and P. Rao, “A multi-layer X-Band microstrip array with beam tilt for FMCW-SAR application,” Microwave Conference (APMC), 2016 Asia-Pacific, pp. 1-4, 2016.##
##    J. Huang, M. Lou, A. Feria, and Y. Kim, “An inflatable L-band microstrip SAR array,” in Antennas and Propagation Society International Symposium, pp. 2100-2103, 1998.##
##  F. Yang, X.-X. Zhang, X. Ye, and Y. Rahmat-Samii, “Wide-band E-shaped patch antennas for wireless communications,” IEEE transactions on antennas and propagation, vol. 49, pp. 1094-1100, 2001.##
##   W. Yibo, W. Shuyue, and Z. Jinju, “Bandwidth enhanced miniaturized slot antenna on a thin microwave laminate,” AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol. 127, pp. 153475, 2020.##
## K. Shi, H. Su, H. Zhang, and Z. Zhong, “Design on broadband multilayer parasitic microstrip array antenna,” Mechanic Automation and Control Engineering (MACE), 2011 Second International Conference on, pp. 6426-6429, 2011.##
##    K. Jothilakshmi and P. Jothilakshmi, “Design of multilayer microstrip patch antenna for satellite application,” International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, vol. 5, pp. 190-195, 2017.##
##   D. de Haaij, J. Joubert, and J. Odendaal, “Diplexing feed network for wideband dual frequency stacked microstrip patch antenna,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 36, pp. 100-102, 2003.##
## M. Mohammadi Shirkolaei, “Wideband linear microstrip array antenna with high efficiency and low side lobe level,” International Journal of RF and Microwave ComputerAided Engineering, vol. 30, pp. e22412, 2020.##
## A. Azari, “A new super wideband fractal microstrip antenna,” IEEE transactions on antennas and propagation, vol. 59, pp. 1724-1727, 2011.##
##  C. Balanis, Antenna theory analysis and designg, 3nd ed., New Jersey: John Wiley & Sons, 2005, pp. 817-826.##
## D. M. Pozar, Microwave engineering, 4nd ed., John Wiley & Sons, 2012, pp. 147-149.##
## M.Shirkolaei, “High eficiency X-band series-fed microstrip array antenna,” Progress In Electromagnetics Research C, vol. 105. pp. 35-45, 2020.##
## S. Ye, et al. “High gain planar antenna array for Ka band SAR applications,” in 2018 China International SAR Symposium (CISS), 2018.##