نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه الکترواپتیک پژوهشکده مکانیک

2 پژوهشکده مکانیک

چکیده

یکی از زیر سیستم‌های کلیدی در ماهواره‌ها سیستم تعیین وضعیت می‌باشد و حسگر خورشید یکی از رایج‌ترین حسگرهای در این حوزه به حساب می‌آید. امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون ماهواره‌ها، نیاز به افزایش دقت در زیرسیستم‌های ماهواره‌ بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله طراحی اپتیکی یک شکاف بهینه در حسگر خورشید با هدف افزایش دقت حسگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حسگر از دو عدد آشکارساز خطی متعامد استفاده شده است که بالای هر یک از آشکارسازها شکاف بهینه‌ای عمود بر آشکارسازها در فاصله بهینه‌ای با توجه به میدان دید مورد نیاز، قرار گرفته است. با توجه به نور عبوری از شکاف‌های بهینه و اثر آن بر آشکارسازها و شکاف، قله‌ای در خروجی آشکارسازها قابل مشاهده است که با توجه به مکان قله و شکل آن می‌توان زاویه نور ورودی را با دقت بالایی محاسبه کرد. حسگر خورشید ساخته شده در پژوهشکده مکانیک شیراز دارای خطای مطلق (2 سیگما) 0.14 در زاویه دید50 ± درجه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات