نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه الکترواپتیک پژوهشکده مکانیک

2 پژوهشکده مکانیک

چکیده

یکی از زیرسیستم‌های کلیدی در ماهواره‌ها، سیستم تعیین وضعیت است و حسگر خورشید یکی از رایج‌ترین حسگرهای در این حوزه به شمار می‌آید. امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون ماهواره‌ها، نیاز به افزایش دقت در زیرسیستم‌های ماهواره‌ بسیار ضروری است. از این‌رو، در این مقاله، طراحی اپتیکی یک شکاف بهینه در حسگر خورشید با هدف افزایش دقت حسگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این حسگر، از دو عدد آشکارساز خطی متعامد استفاده شده است که بالای هر یک از آشکارسازها شکاف بهینه‌ای عمود بر آشکارسازها در فاصله بهینه‌ای با توجه به میدان دید مورد نیاز، قرار گرفته است. با توجه به نور عبوری از شکاف‌های بهینه و اثر آن بر آشکارسازها و شکاف، قله‌ای در خروجی آشکارسازها قابل مشاهده است که با توجه به مکان قله و شکل آن می‌توان زاویه نور ورودی را با دقت بالایی محاسبه کرد. حسگر خورشید ساخته شده در پژوهشکده مکانیک شیراز دارای خطای مطلق (2 سیگما) 0.14 در زاویه دید50  ±  درجه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

##  M. Pedersen, and J.H. Hales, Linear Two-axis MOEMS sun sensor, Citeseer, 2006.##
##  S. Rhee, Fine Digital Sun Sensor (FDSS) Design and Analysis for STSat-2. in International Conference on Control, Automation and Systems. 2005.##
##F. Qiao-yun, P. Jia-wen, and G. Xinyang, Micro digital sun sensor with linear detector, REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 87, 075003, 2016.##
##  J. Enrigh, D. Sinclair,, C. Li, Embedded    algorithms for the SS-411 digital sun sensor, Acta Astronautica 64 - 906 – 924, 2009   ##
##    F .Diriker, A. Frias , K. Keum  and R. S. K. Lee ,Improved Accuracy of a Single-Slit Digital Sun Sensor Design for CubeSat Application Using Sub-Pixel Interpolation, Sensors, 21, 1472, 2021##
##  M. Born and E. Wolf, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference And Diffraction of Light (Cambridge University, 1999).##
##   P. G. Rudolf, JJ. Tollett, M. McGowan. Computer modeling of wave propagation with a variation of the Helmholtz–Kirchhoff relation. Appl Opt;29:998, 1990.##