نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، پژوهشگاه فضایی ایران

3 دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله یک کنترل پیش‌بین مقاوم مبتنی بر تیوب برای کنترل وضعیت ماهواره،‌ در حضور اغتشاش خارجی نامعین و محدود طراحی شده است. ماهواره سیستمی با دینامیک پیچیده بوده که اغتشاشات خارجی نامعین به آن وارد می‌شود. از آنجایی که این اغتشاشات دارای محدوده‌ی مشخصی می‌باشند، امکان کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از کنترل‌کننده پیش‌بین مقاوم مبتنی بر تیوب میسر است. اما از طرفی به دلیل تعداد حالت‌های زیاد سیستم ماهواره هنگام محاسبه‌ی کوچکترین مجموعه‌ی نامتغیر مثبت مقاوم، چالش افزایش حجم محاسبات در هنگام محاسبه این مجموعه یا همان تیوب وجود دارد. حجم محاسبات به دلیل جمع‌های متعدد مینکوفسکی در محاسبه تیوب، بصورت نمایی افزایش می‌یابد. در راستای برطرف شدن این چالش، راهکار پیشنهادی تخمین تیوب برای کاهش حجم محاسبات ماهواره ارائه می‌شود. با این تخمین روند افزایش حجم محاسبات طراحی کنترل پیش‌بین‌ مقاوم مبتنی بر تیوب برای ماهواره متوقف می‌گردد. برای سیستم مورد نظر در حضور اغتشاش نامعین و محدود شبیه‌سازی‌ انجام شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی کنترل وضعیت ماهواره با کاهش حجم محاسبات در هنگام طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مقاوم مبتنی بر تیوب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات