نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فضایی ایران

2 سازمان نقشه برداری

چکیده

زیست توده جنگل، یکی از پارامترهای مهم در بررسی تغییرات اکوسیستم و مدل‌سازی عمومی چرخه کربن است. از سوی دیگر، ارتفاع جنگل پارامتری مهم در معادلات آلومتریک به منظور برآورد زیست توده است. در این مقاله، اثر دو پارامتر فیزیکی ارتفاع و تراکم درختان در دقت برآورد ارتفاع با استفاده از چهار روش مرسوم برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از تکنیک‌ تداخل‌سنجی پلاریمتریک راداری که عبارتند از الگوریتم وارونگی تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، الگوریتم وارونگی ارتفاع بر اساس دامنه همدوسی حجمی، الگوریتم ترکیبی و بالاخره الگوریتم سه مرحله‌ای، مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد روش‎‌های چهارگانه یاد شده در برآورد ارتفاع جنگل، داده‌های شبیه‌سازی باند L برای پانزده مجموعه زوج تصویر پلاریمتریک راداری با تراکم‌ها و ارتفاعات مختلف است. نتایج تجربی حاصل از برآورد ارتفاع در داده‌های شبیه‌سازی با تراکم 100 تا 900 اصله درخت در هکتار و ارتفاع 10 تا 18 متر  نشان می‌دهد که نتایج حاصل از روش ترکیبی نسبت به تغییرات ارتفاع و چگالی حساسیت بالایی نشان می‌دهد. جذر میانگین مجموع مربعات خطاها برای داده‌های با ارتفاع متغیر به ترتیب برای روش‌های وارونگی تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، الگوریتم وارونگی ارتفاع بر اساس دامنه همدوسی حجمی،الگوریتم ترکیبی و الگوریتم سه مرحله‌ای مقادیر  8/5، 6/5، 2/3 و 4 متر و برای داده‌های با تراکم مختلف به ترتیب مقادیر 6/11، 7/6، 8/5 و 3/5 متر به دست آمد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

## S. Brown, Estimating biomass and biomass change of tropical forests: a primer. Vol. 134. 1997: Food & Agriculture Org.##
##  K.P. Papathanassiou, S.R. Cloude, Single-baseline polarimetric SAR interferometry. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2001. 39 (11): p. 2352-2363.##
## S. Cloude, K. Papathanassiou, Three-stage inversion process for polarimetric SAR interferometry. IEE Proceedings-Radar, Sonar and Navigation, 2003. 150 (3): p. 125-134.##
## S.R. Cloude, Pol-InSAR training course. Radio Science, 2005.##
##  K. Papathanassiou et al., Forest height estimation by means of polarimetric SAR interferometry: Actual status and perspectives. Processing of 2nd ESA POLInSAR Workshop. Frascati, Italy, Jan, 2005.##
## T. Mette, K. Papathanassiou, I. Hajnsek. Biomass estimation from polarimetric SAR interferometry over heterogeneous forest terrain. in IGARSS 2004. 2004 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 2004. IEEE.##
## S.R. Cloude, K.P. Papathanassiou, Polarimetric SAR interferometry. IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 1998. 36 (5): p. 1551-1565.##
## T. Managhebi, Y. Maghsoudi, M.J.V. Zoej, A volume optimization method to improve the three-stage inversion algorithm for forest height estimation using PolInSAR data. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2018. 15 (8): p. 1214-1218.##
##  F. Wenxue et al., Extended three-stage polarimetric SAR interferometry algorithm by dual-polarization data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015. 54 (5): p.  2792- 2802.##
## C. Wang et al., The impact of forest density on forest height inversion modeling from polarimetric InSAR data. Remote Sensing, 2016. 8 (4): p. 291.##
##K. Papathanassiou et al. Forest height estimation by means of polarimetric SAR interferometry: actual status and perspectives. in Proceedings of 2nd ESA POLInSAR Workshop, Frascati, Italy. 2005.##
## R.N. Treuhaft, P.R. Siqueira, Vertical structure of vegetated land surfaces from interferometric and polarimetric radar. Radio Science, 2000. 35 (1): p. 141-177.##