نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 سازمان نقشه برداری

چکیده

زیست توده جنگل، یکی از پارامترهای مهم در بررسی تغییرات اکوسیستم و مدل‌سازی عمومی چرخه کربن است. از سوی دیگر، ارتفاع جنگل پارامتری مهم در معادلات آلومتریک جهت برآورد زیست توده است. در این مقاله اثر دو پارامتر فیزیکی ارتفاع و تراکم درختان در دقت برآورد ارتفاع با استفاده از چهار روش مرسوم برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از تکنیک‌ تداخل‌سنجی پلاریمتریک راداری، که عبارتند از الگوریتم وارونگی تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، الگوریتم وارونگی ارتفاع بر اساس دامنه همدوسی حجمی، الگوریتم ترکیبی و بالاخره الگوریتم سه مرحله‌ای، مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد روش‎‌های چهارگانه یاد شده در برآورد ارتفاع جنگل، داده‌های شبیه‌سازی باند L برای پانزده مجموعه زوج تصویر پلاریمتریک راداری با تراکم‌ها و ارتفاعات مختلف است. نتایج تجربی حاصل از برآورد ارتفاع در داده‌های شبیه‌سازی با تراکم 100 تا 900 اصله درخت در هکتار و ارتفاع 10 تا 18 متر نشان می‌دهد که نتایج حاصل از روش ترکیبی نسبت به تغییرات ارتفاع و چگالی حساسیت بالایی نشان می‌دهد. جذر میانگین مجموع مربعات خطاها برای داده‌های با ارتفاع متغیر به ترتیب برای روش‌های وارونگی تفاضل مدل رقومی ارتفاعی، الگوریتم وارونگی ارتفاع بر اساس دامنه همدوسی حجمی،الگوریتم ترکیبی و الگوریتم سه مرحله‌ای مقادیر 8/5، 6/5، 2/3 و 4 متر برای داده‌های با تراکم مختلف به ترتیب مقادیر 6/11، 7/6، 8/5 و 3/5 متر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات