نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده رانشگر‌های فضایی تبریز

2 پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز

چکیده

در این مقاله، یک روش کنترل تحمل پذیر غیرفعال برای ردیابی وضعیت ماهواره با درنظر گرفتن اغتشاشات خارجی، نامعینی ماتریس اینرسی و عیب عملگرهای چرخ عکس‌العملی پیشنهاد شده است. برای رسیدن به این هدف، روش مدلغزشی نهایی سریع اصلاح‌شده بدلیل مقاومت آن در برابر نامعینی-های مدل نشده و طراحی روش کنترل برای مدل غیرخطی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. متغیر سطح لغزش طوری انتخاب شده است تا از تکینگی دوری کرده، در زمان محدودی به صفر همگرا شود و همچنین پدیده چترینگ کاهش یابد. پایداری و همگرایی زمان محدود متغیرهای وضعیت نیز توسط روش لیاپانوف توسعه‌یافته به اثبات رسیده است. به‌منظور افزایش دقت کنترلر طراحی‌شده نیز مدل دینامیکی عملگرهای مذکور موردتوجه قرار گرفته است. در نهایت به‌منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی، شبیه‌سازی بر روی یک ماهواره با چهار چرخ عکس‏العملی و تحت شرایط ذکر شده انجام پذیرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش پیشنهادی می‌تواند با وجود رخداد عیب پایداری سیستم را حفظ کرده و تحت شرایط مختلفی متغیرهای وضعیت را در زمان محدودی به مقدار مطلوب خود همگرا کند و همچنین سیگنال کنترلی بدون چترینگ تولید کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات