نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان

2 پژوهشکده مواد و انرژی

3 کارشناس محقق پژوهشکده مواد و انرژی

چکیده

یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای افزایش چسب‌پذیری سطوح آلومینیمی، استفاده از پوشش‌های آندایز است. اما چنانچه به دلیل شرایط خاص، محصولات تولیدی مجبور به حرارت‌دهی قبل از چسب‌زنی باشیم به دلیل هیدراته شدن پوشش آندایز، ترک خوردن و تغییر مورفولوژی، قابلیت چسب‌پذیری به شدت افت می‌کند. در این مقاله، با استفاده از ترفندهایی مانند عدم سیل کردن آندایز، اعمال پرایمر قبل از حرارت‌دهی پوشش، اعمال سندبلاست قبل و بعد از پوشش آندایز و استفاده از پوشش جایگزین FPL رفتار چسب‌پذیری پوشش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد، در تمامی موارد عدم سیل کردن پوشش آندایز و همچنین پرایمرزنی پوشش قبل از حرارت‌دهی، در افزایش چسب‌پذیری موثر خواهد بود. اعمال سندبلاست بعد از پوشش‌دهی، تاثیر قابل توجهی بر چسب‌پذیری نداشت. سندبلاست قبل از آندایز با تغییر مورفولوژی و نوع زبری‌ها، چسب‌پذیری را تا حد قابل قبولی ارتقا می‌دهد. همچنین اعمال پوشش FPL می‌تواند یک گزینه مناسب برای جایگزینی آندایز باشد. این پوشش‌ها، حساسیت کمتری نسبت به حرارت‌دهی و انبارداری از خود نشان دادند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

##   G.W. Critchlow; D.M. Brewis, Review of surface pretreatments for aluminium alloys, Adhesion and Adhesives, vol. 16, pp. 255-275, 1996.##
##    W. Brockmann, O.-D. .Hennemann, H. Kollek, C. Matz, Adhesion in bonded aluminium joints for aircraft construction International Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 6, pp. 115-143, 1896.##
##  A.J. Kinloch, M.S.G. Little, J.F. Watts, The role of the interphase in the environmental failure of adhesive joints, Acta Materialia, vol.48, pp. 4543-4553, 2000.##
##   Adhesive bonding handbook (ECSS-E-HB-32-21A), ESA Requirements and Standards Division 2011.##
##    M.P. Martínez-Viademonte, S.T. Abrahami, T. Hack, M. Burchardt, H. Terryn, A Review on Anodizing of Aerospace Aluminum Alloys for Corrosion Protection, Coatings, vol. 10, pp. 1-20, 2020.##
##   S.T. Abrahami, T. Hauffman, J.M.M.d. Kok, J.M.C. Mol, H. Terryn, The Effect of Anodic Aluminum Oxide Chemistry on Adhesive Bonding of Epoxy, The Journal of Physical Chemistry, vol. 120, pp. 19670-19677, 2016.##
##   S.T. Abrahami, J.M.M.d. Kok, V.C. Gudla, R. Ambat, H. Terryn, J.M.C. Mol, Interface strength and degradation of adhesively bonded porous aluminum oxides, npj Materials Degradation, vol. 8, pp. 1-8, 2017.##
##  R. H. Probert, Aluminum Anodizing flakes off when heated to 125 °C, 2010, https://www.finishing.com/557/60.shtml##
##  N. Technology, CV-2289-1: Contrlolled volatility potting and encapsulating silicone elastomer, in: N. Technology, 2014.##
##N. Technology, CV10-2568: Controlled volatility RTV ablative silicone, in: N. Technology, 2019##
## N. Technology, CF1-135: High technology silicone primer, in: N. Technology, 2014.##
## N.T. LLC, Application and Storage Recommendations for NuSil’s Primers, 2015.##
## E.R.a.S. Division, Black-anodizing of metals with inorganic dyes (ECSS-Q-ST-70-03C), ESA Requirements and Standards Division, 2008.##
## A. Bjørgum, F. Lapique, J. Walmsley, K. Redford, Anodising as pre-treatment for structural bonding, International Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 23, pp. 401-412, 2003.##
## A. International, ASTM D7334-08: Standard Practice for Surface Wettability of Coatings, Substrates and Pigments by Advancing Contact Angle Measurement, ASTM International West Conshohocken, 2013.##
## STI/33, BS EN ISO 7668: Anodizing of aluminium and its alloys. Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20°, 45°, 60° or 85°, BSI,2021.##
## J. Ye, Q. Yin, Y. Zhou, Superhydrophilicity of anodic aluminum oxide films: From “honeycomb” to “bird's nest”, Thin Solid Films, vol. 517, pp. 6012-6015, 2009.##
##R.F. Wegman, J.V. Twisk, Surface Preparation Techniques for Adhesive Bonding, Elsevier Inc, 2013.##
## J.D. Minford, Handbook of Aluminum Bonding Technology and Data, Marcel dekker, New York, 1993.##
## E.W. Thrall, R.W. Shannon, Adhesive Bonding of Aluminum Alloys, Boca Raton, 1985.##