نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس/پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

2 پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

چکیده

در این مقاله به بررسی تاثیر بارگذاری‌های مختلف نانوذرات ایریدیوم بر متغیرهای عملکردی کاتالیست تجزیه و تراستر تک‌پیشرانه هیدرازینی پرداخته شده است. نانوذرات کاتالیستی با درصدهای وزنی متفاوت 10، 20 و 30 ایریدیم بر روی پایه گرانول آلومینا با قطر 2-1 میلی‌متر با مراحل متفاوتی از فرایند تلقیح سنتز شده و در تجزیه‌ هیدرازین در یک تراستر ۱ نیوتنی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون‌ها با استفاده از سناریویی از تعداد مختلفی از روشن‌ شدن‌های پالسی و پایا با زمان‌های متفاوت انجام شد. نتایج آزمون‌ها نشان داد که کم‌ترین میزان اتلاف جرمی کاتالیست برای درصد وزنی ۳۰ درصد رخ می‌دهد. با وجود این موضوع، سایر پارامترهای مطالعه شده مانند زبری فشار، ضربه ویژه، تراست، و خردشدگی کاتالیست‌ها اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند. نتایج نشان دادند که میزان سرعت مشخصه تراستر مقادیر مناسبی دارد. هم‌چنین، نتایج به دست آمده برای سایر متغیرها در هر سه مقدار بارگذاری نیز در محدوده مورد انتظار و مطلوب بوده‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

##  H. Jung, J. H. Kim and J. S. Kim, "Test and Evaluation of a 70 N-class Hydrazine Thruster for Application to the Precise Attitude Control of Space Vehicles," in 49th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, San Jose, CA, 2013. ##
##    T. W. Price and D. D. Evans, "The Status of Monopropellant Hydrazine Technology," NASA, JPL, Pasadena (USA), 1968.##
##   P. McRight, C. Popp, C. Pierce, A. Turpin and W. Urba, "Confidence testing of shell-405 and s-405 catalysts in a monopropellant hydrazine thruster," in 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Tucson, 2005. ##
##  D. Goto, H. Kagawa, S. Murayama, K. Kajiwara, H. Ikeda, N. Shinozaki and E. Yabuhara, "Endurance Firing Teat Results of the Long Life 1N Hydrazine Thruster," in 47th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, California, 2011. ##
## ش. قنبری پاکدهی, م. رسول‌زاده اسدی و ع. اسدی, “جایگاه آلومینا به عنوان پایه بهینه در ساختار کاتالیست تجزیه هیدرازین,” در همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی, تهران, 1392. ##
##    K.-W. Yao, S. Jaenicke, J.-Y. Lin and K. Tan, "Catalytic decomposition of nitrous oxide on grafted CuO/γ-Al2O3 catalysts,," Applied Catalysis B, vol. 16, no. 3, p. 291, 1998. ##
##    I. Jang, H. Shin, N. Shin, S. Kim, S. Ki and S. Cho, "Macroporous–mesoporous alumina supported iridium catalyst for hydrazine decomposition," Catalysis Today, vol. 185, no. 1, p. 198, 2012. ##
##    Z. Amirsardari, A. Dourani, M. A. Amirifar and N. Ghadiri Massoom, "Comparative characterization of iridium loading on catalyst assessment under different conditions," International Journal of Minerals , Metallurgy and Materials, vol. 28, pp. 1-7, 2021. ##
##  B. W. Schmitz and W. W. Wilson, "Long Life Monopropellant Hydrazine Engine Development Program," Air Force Rocket Propulsion Laboratory, Edwards, California, 1971.##