نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 پژوهشکده رانشگرهای فضایی ایران

3 دانشکدهمکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاهتبریزb

4 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه بناب

چکیده

ااستفاده از چاقوی حرارتی به عنوان یکی از مکانیزم‌های نگه‌دارنده ورهایش غیرانفجاری در حوزه مکانیزم‌های فضاییهمواره مورد توجه بوده است. در این مکانیزم‌ها استفاده از مواد با نقطه ذوب بالا و وزن پایین ودرعین‌حال امکان تولید در مقیاس‌های کوچک یک چالش عمده محسوب می‌شود.ازاین‌رو استفاده از کاتالیست‌های پلاتین/آلومینا می‌توانند راه‌گشای مناسبی برایمشکلات پیش رو در این زمینه باشند. هدف از این مقاله تهیه زیر پایه آلومینایی با سطح ویژه بالا با استفاده از فرایند آندایزینگ آلومینیوم و پوشش دهی آن با ذرات پلاتین است. بدین ترتیب کار پیش رو شامل دو مرحله می‌باشد؛ در مرحله اوّل آندایزینگ آلومینیوم در محلول اسید اگزالیک انجام شده و بهینه‌سازیپارامترهای آن جهت رسیدن به نانولوله‌های آلومینایی با قطر و ضخامت دیواره متنوع صورت پذیرفته است که دراین‌بینبهینه‌سازیولتاژ اعمالی،غلظت الکترولیت و شرایط آندایزینگ انجام‌یافته است. بررسی در این مرحله با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شده و داده‌های مربوط به سطح ویژهاستخراج شده است. در مرحله بعدی نانو ذرات پلاتین در مقادیر مختلف با استفاده از نمک فلزی و حلالمناسب با استفاده از روش الکتروشیمی رسوب‌گذاری شده است.نتایج بدست آمده نشان داد که نانوسیم‌های به‌دست‌آمده دارای قطر حدود 200 نانومتر و طول چند میکرومتر هستند. تمام نمونه‌ها پولیش مکانیکی شده و نشان داده‌ایم که غشاهایاکسید آندی آلومینیوم به‌طور کامل با ترکیب فلزات پرشده است. همچنین آنالیزهای انجام‌شده نشان داده است که نانوسیم‌های به‌دست‌آمده در داخل غشاء ماندگار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

این کار حاصل همکاری محققین پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده رانشگرهای فضایی با دانشگاه تبریز در قالب  پروژه تحقیقاتی( پایان نامه) کارشناسی ارشد بوده است. امید است دستاوردهای این طرح برای مراکز تحقیقاتی فضایی ثمربخش باشد.