نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 شرکت فناور سنجش ازدور و مدیریت داده موج نگار خاوران/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

محتوای آب برگ گیاه شاخص مناسبی برای بررسی فیزیولوژیکی گیاه بر مبنای وضعیت آب آن است. این پژوهش مدلی را جهت برآورد محتوای آب گیاه بر اساس داده‌های ابرطیفی در محدوده 400 تا 2500 نانومتر ارائه می‌دهد. در این مطالعه، طیف بازتابندگی 53 گونه گیاهی مختلف از داده‌های آزمایشگاهی خواص اپتیکی برگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در مجموع 263 منحنی طیفی در یک روند مدل‌سازی نظارت شده به کار گرفته شدند. برای این منظور، در این تحقیق سه مدل خطی بر مبنای دو شاخص مجزا و ترکیب آن‌ها پیشنهاد شد. شاخص اول نسبت بازتابندگی طیفی در دو طول موج مختلف و شاخص دوم نسبت مشتق منحنی طیفی در دو طول موج است. نتایج تجربی موید وابستگی باندهای جذبی آب و محتوای آب برگ است. در نهایت مقدار ضریب تعیین87 درصد برای مدل ترکیبی به دست آمد که نشان‌دهنده برازش مناسب مدل بر داده‌ها است. همچنین جذر میانگین مربعات خطای نسبی 06/0 بیان‌گر دقت قابل قبول مدل پیشنهادی در برآورد محتوای آب برگ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات