نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مهندسی سامانه های حمل و نقل فضایی، پژوهشکده حمل و نقل فضایی،

2 گروه پژوهشی سامانه های حمل و نقل فضایی، پژوهشکده حمل و نقل فضایی

چکیده

عوامل بسیاری بر کیفیت فرایند لحیم‌‌‌ کاری سخت تاثیر می گذارند که می توان به دما، زمان، فاصله، کیفیت سطحی و عناصرآلیاژی اشاره نمود. عوامل ذکر شده با تاثیر بر تشکیل فازهای بین فلزی شکننده، نقش مهمی در استحکام اتصال ایجاد شده دارند، چنانچه افزایش دمای لحیم کاری سخت منجر به حذف فازهای بین فلزی شده و استحکام منطقه اتصال دو فلز را افزایش می دهد. در این تحقیق، اتصال قطعات فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 به یکدیگر با لایه پُرکننده پایه نیکل به روش لحیم کاری سخت مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، از فلز پُرکنندهBNi2  در دماهای 1050 ، 1100، 1150 و 1200 درجه سانتی گراد و به مدت 60 دقیقه برای لحیم کاری نمونه-های کشش گرد استاندارد استفاده شده و سپس خواص مکانیکی و ریزساختار منطقه اتصال با آزمایش کشش دمای محیط و متالوگرافی بررسی شده است. نتایج نشان می‌‌‌‌ دهد که با افزایش دما، استحکام کشش منطقه اتصال بهبود می‌یابد. این افزایش استحکام به دلیل نفوذ عنصر بور به داخل فلز پایه و کاهش فازهای تُرد و مضر بین فلزی بورید در منطقه اتصال است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

## E. B. W. Sandy Babich, "Development of Low Cost Braze Alloys for Aerospace Applications." San Luis Obispo, California Polytechnic State University, JUNE 2017.##
## D. Apelian, "Introduction to Furnace Brazing, Air Products and chemical Inc, April 2001.##
## NASA, "Aerojet rocketdyne plan busy RS-25 test schedule for 2021".##
##D. Krohn, space shattle verier thruster long-life chamber development, Houston, Texas, 1990.##
##[5] T. Hartmann, D.Nutzel, "Ni-Cr based amorphous brazing foils for continuous furnace brazing of stainless steel".,9th international conference of brazing, high temperature brazing  and diffusion bonding, Aachen, Germany, 2010.##
## Y-W. Lee, J-H. Kim,"Mechanical strenght and microstructure characterization of SUS304 brazed joints with Bni2 filler metal: influence of brazing temperature and time," Sungkyunkwan University, Korea, 2007.##
## THESSCO.COM, Brazing Troubleshooting. #[8] D. Kay, "Iso thermal solidification www.kaybrazing.com", 2013 [Online].##
 ##P. K.C haurasia, S. Murugesan.,"Effect of brazing temperature on the microstructure of martensitic-austenitic steel joints," Metallurgy and Material group, center of Atomic Research, Kalpakkam, India, 2017.##
## ا. توکلی الهی، ع. اکبری موسوی ،"اتصال آلیاژ مونل 400 به فولاد زنگ نزن 316 به روش لحیم کاری سخت در خلا و بررسی تاثیر دما بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال"، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، تهران، ایران، 1398.##
## [11] A. J. A. Buschinelli, L. F. L. Duarte, "High temperature brazing of Inconel and stainless steel composition for a satellite thruster propulsion", 18th international congress of mechanical engineering, 2005.##