نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسگرهای فضایی، پژوهشکده مکانیک ، پژوهشگاه فضایی ایران

2 گروه حسگرهای فضایی، پژوهشکده مکانیک - پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

یکی از حساسه‌هائی که با کمک آن می‌توان تعیین وضعیت ماهواره را انجام داد حسگر افق زمین می‌باشد. این حسگرها عموماً در دو نوع ایستا و جاروبی تقسیم‌بندی می‌شوند. در نوع ایستا یک آرایه دوبعدی یا چند آرایه خطی اطلاعات تصویری از زمین را در یک لحظه اخذ و سپس محاسبات تعیین وضعیت را انجام می‌دهند اما در نوع جاروبی یک حساسه تک نقطه‌ای با کمک یک سامانه مکانیکی که تغییر مسیر پرتو آن را انجام می‌دهد، ‌داده‌گیری می‌نماید. رویه پیشنهادی این تحقیق، ایستا و بر اساس آرایه دوبعدی می‌باشد که در آن برخلاف سایر الگوریتم‎های تصویری، نیازی به داده ارتفاع نمی‎باشد. برای استخراج معادلات، برداری که از نقطه روزنه دوربین بر سطح افق زمین مماس شده است در نظر گرفته شده و این بردار واحد در دو دستگاه مختلف مختصات بدنه و مختصات پایه که به زمین متصل است، استخراج می‌گردد. با مساوی قرار دادن این‌ دو، معادله‌ای با سه مجهول پیچش، چرخش و ارتفاع بدست می‌آید که مختصات هر پیکسل قرار گرفته بر روی افق زمین این معادله را ارضاء می‌نماید. بنابراین دستگاه معادلاتی با تعداد نقاط تصویر که تشکیل افق زمین را داده‌اند و سه مجهول تعیین وضعیت تشکیل می‌گردد که با حل عددی معادلات، مجهولات تخمین زده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات