تعیین و کنترل وضعیت
تخمین وضعیت تجربی با استفاده از داده‌های بلادرنگ کالیبره شده مغناطیس‌سنج

زینب طالبی؛ امیر لبیبیان؛ حسین سلیمی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 78-87

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.317822.1040

چکیده
  مغناطیس‌سنج یکی از سنسورهای اصلی در زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت (ADCS) ماهواره‌های مدار پایین زمین (LEO) است و با توجه به قابلیت استفاده در تمام زمان‌های یک تناوب مداری، در اکثر مودهای عملکردی مانند چرخش‌زدایی، نشانه‌روی زمین و انتقال مداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو، دقت داده‌های مغناطیس‌سنج و کالیبراسیون آن دارای اهمیتی ...  بیشتر