آ

ا

  • اجتماعی تاثیرات اقلیم فضا بر فرایندهای اقتصادی و زیرساخت‌های تمدنی بشر [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 123-144]

  • اقلیم فضا# خورشید# زیرساخت تاثیرات اقلیم فضا بر فرایندهای اقتصادی و زیرساخت‌های تمدنی بشر [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 123-144]

پ

ح

ر

س

م

ن

  • نازل همگرا بررسی جریان پیشران در نازل همگرا-واگرا با شرایط خروجی جو به وسیله شبیه‌سازی عددی و صحه‌گذاری نتایج با آزمون تجربی [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 87-96]

و

ه

  • های شهری# اثرات اقتصادی تاثیرات اقلیم فضا بر فرایندهای اقتصادی و زیرساخت‌های تمدنی بشر [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 123-144]