آ

ا

ب

  • برداشت‌گر انرژی# باتری# زمان‌بندی# طول عمر سیستم# سیستم‌های بی‌درنگ بهبود طول عمر در سیستم‌های بی‌درنگ سخت مجهز به برداشت‌گر انرژی محیطی و مخزن مرکب انرژی با استفاده از زمان‌بندی وظایف [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 13-24]

  • بنگ کنترل زمان بهینه وضعیت و موقعیت یک فضاپیما در مانور مجاورت مداری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 147-166]

  • بهینه سازی بهبود روش حفظ جایگاه مداری یک ماهواره در مدار زمین‌آهنگ با ملاحظات محدودیت مصرف سوخت [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 49-65]

پ

ت

چ

ح

خ

ر

س

ش

ط

ع

ف

ک

ل

م