آ

ا

  • اتصالات لحیم بررسی شکست بوردهای الکترونیک در سامانه‌های فضایی تحت ارتعاشات تصادفی [(مقالات آماده انتشار)]

  • اجتماعی تاثیرات اقلیم فضا بر فرایندهای اقتصادی و زیرساخت‌های تمدنی بشر [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 123-144]

  • ارتعاشات تصادفی بررسی شکست بوردهای الکترونیک در سامانه‌های فضایی تحت ارتعاشات تصادفی [(مقالات آماده انتشار)]

  • اقلیم فضا# خورشید# زیرساخت تاثیرات اقلیم فضا بر فرایندهای اقتصادی و زیرساخت‌های تمدنی بشر [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 123-144]

  • انژکتور هم‌محور دوگانه فشاری مطالعه تجربی ادغام اسپری در انژکتورهای هم‌محور دوگانه فشاری- چرخشی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 66-77]

ب

پ

ت

چ

ح

خ

د

  • درصدهای وزنی تغییرات فعالیت کاتالیست ایریدیم با مقادیر مختلف نانوذرات [(مقالات آماده انتشار)]

ر

س

ش

  • شبکه‌های عصبی ارزیابی قابلیت اطمینان مبدل‌های الکترونیک قدرت مبتنی بر شبکه‌های عصبی تکثیر کننده [(مقالات آماده انتشار)]

  • شکست بررسی شکست بوردهای الکترونیک در سامانه‌های فضایی تحت ارتعاشات تصادفی [(مقالات آماده انتشار)]

  • شکست نرم# آسیب بحرانی# آلیاژ تیتانیوم# تغییر شکل بررسی تاثیر ریزساختار هم‌محور و لایه‌ای بر آسیب بحرانی آلیاژ Ti-6Al-4V در فرآیند فشار همدمای نمونه‌های دو مخروطی شیاردار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 81-91]

ض

ط

ع

ف

ک

ل

م

ن

و

ه

  • های شهری# اثرات اقتصادی تاثیرات اقلیم فضا بر فرایندهای اقتصادی و زیرساخت‌های تمدنی بشر [دوره 3، شماره 1، 1402، صفحه 123-144]

ی