علم مواد
بررسی استفاده از نانوساختارهای مولیبدن دی‌سولفید اصلاح شده در رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون پرشده با میکروذرات

مجید حقگو؛ احمد رمضانی سعادت آبادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 88-96

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.319488.1041

چکیده
  فرایندپذیری مطلوب دوغاب پلیمری سوخت جامد کامپوزیت، دستیابی به گرینی بدون نقص را تضمین می‌کند. به عبارت دیگر، سوسپانسیون به‌شدت پر شده با خواص رئولوژیکی بهینه، باعث می‌شود انتقال به قالب و شکل‌پذیری کامل آن در هندسه‌های پیچیده امکان‌پذیر باشد. در این مطالعه دینامیکی، خواص رئولوژیکی یک سوسپانسیون غلیظ با استفاده از مواد مدل و ...  بیشتر