علم مواد
بررسی استفاده از نانوساختار های مولیبدن دی سولفید اصلاح شده در رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون پرشده با میکروذرات

مجید حقگو؛ احمد رمضانی سعادت آبادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 88-96

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.319488.1041

چکیده
  فرایند پذیری مطلوب دوغاب پلیمری سوخت جامد کامپوزیت، دستیابی به گرینی بدون نقص را تضمین می کند. به عبارت دیگر، سوسپانسیون بشدت پر شده با خواص رئولوژیکی بهینه باعث می شود انتقال به قالب و شکل پذیری کامل آن در هندسه های پیچیده امکان پذیر باشد. در این مطالعه دینامیکی، خواص رئولوژیکی یک سوسپانسیون غلیظ با استفاده از مواد مدل وافزودن نانو ...  بیشتر