تعیین و کنترل وضعیت
کنترل زمان بهینه وضعیت و موقعیت یک فضاپیما در مانور مجاورت مداری

سید محمد موسوی؛ سید مجید اسماعیلی‌فر؛ محمد چینی فروشان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 147-166

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.315191.1038

چکیده
  در این پژوهش مسئله‌ی مانور مجاورت مداری شش درجه آزادی زمان بهینه برای یک فضاپیمای صلب، متقارن و با عملگرهای کنترلی مجزا برای کنترل وضعیت و موقعیت مورد بررسی قرارگرفته‌است. همچنین فرض‌شده‌است که فضاپیما به عملگرهای تراستری مجهز است و نیروها و گشتاورهای کنترلی در جهت و حول سه محور ممان اینرسی اصلی فضاپیما ایجاد‌می‌شوند. برای بدست‌آوردن ...  بیشتر