پیشرانش
مطالعه تجربی ادغام اسپری در انژکتورهای هم‌محور دوگانه فشاری- چرخشی

علی رستگار؛ حجت قاسمی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 66-77

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.312087.1036

چکیده
  هدف از مقاله حاضر ارائه یافته‌های تجربی مربوط به شرایط لازم برای ادغام دو دامن سیال خروجی از انژکتور داخلی و خارجی در یک انژکتور هم‌محور دوگانه فشاری- چرخشی است. در این پژوهش یک انژکتور دوگانه فشاری- چرخشی اختلاط در خارج طراحی و ساخته شده است. مشخصه‌های عملکردی شامل ضریب تخلیه و طول شکست بر حسب اختلاف فشارهای تزریق مختلف برای انژکتورهای ...  بیشتر