الگوریتم شناسایی ستاره گم‌شده در فضا مبتنی بر فاصلة هاسدورف با دو رویکرد ستاره محور و بخش بندی کره سماوی

منا زاهدنمازی؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1402، ، صفحه 64-75

https://doi.org/10.22034/jssta.2023.377577.1106

چکیده
  یکی از بهترین حسگرهای وضعیت برای کاربردهای فضایی، حسگر ستاره است که تعیین وضعیت را با استفاده از ستارگان میدان دید انجام می‌دهد. از مزایای اصلی این حسگر می‌توان به تعیین وضعیت اولیه توسط خود حسگر اشاره نمود. این کار توسط الگوریتم‌های شناسایی ستاره‌ گم‌شده در فضا انجام می‌شود. این مقاله به ارائة یک الگوریتم گم‌شده در فضای جدید ...  بیشتر