اسامی داوران سال 1401-1400

نام و نام خانوادگی

وابستگی

لینک پابلونز

دکتر امیر آقابالایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

دکتر رضا امجدی فر

استادیار پژوهشکده سامانه های ماهواره

Publons

دکتر محمدعلی امیری آتشکاه

دانشیار دانشگاه تهران

Publons

دکتر مجید بختیاری

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

Publons

دکتر وحید بهلوری

استادیار دانشگاه تهران

Publons

دکتر هادی پرویز

پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

 

مهندس شاهرخ جلیلیان

مربی پژوهشکده سامانه های ماهواره

Publons

دکتر محمدرضا جهان نما

دانشیار پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

Publons

دکتر محمد حاتمی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

publons

دکتر حسن حاج قاسم

دانشیار دانشگاه تهران

 

دکتر مسعود خوش سیما

استادیار پژوهشگاه فضایی ایران

publons

دکتر زهرا دانشجو

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

دکتر حمیده دانشور

مربی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

publons

دکتر حسین رحمانی

دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

 

دکتر هادی رضائی

استادیار پژوهشگاه فضایی ایران

 

دکتر ایرج ستاری فر

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر سعید شاخصی

دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران

publons

دکتر مازیار شفائی

دانشیار دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین

 

دکتر امید شکوفا

استادیار پژوهشکده سامانه های ماهواره

publons

دکتر مجید شهروی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر مریم صالحی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دکتر مجید صفرآبادی

دانشیار دانشگاه تهران

publons

دکتر روح اله طالبی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

دکتر حسین عقیقی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

دکتر سیدرضا علمی حسینی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

دکتر علی نوری

استادیار دانشگاه شهید ستاری

 

دکتر فرهاد فانی صابری

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

publons

دکتر مهدی فکور

استاد دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران

publons

دکتر بهمن قربانی واقعی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

دکتر سیدمحمد نوید قریشی

استادیار پژوهشکده سامانه‌های ماهواره،

publons

دکتر امیررضا کوثری

دانشیار دانشگاه تهران

publons

دکتر پرویز محمدزاده

استادیار دانشگاه تهران

publons

دکتر احسان معانی میاندواب

استادیار دانشگاه تهران

publons

دکتر محمدرضا محمدعلیها

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

publons

دکتر روح اله مهدی نواز

استادیار دانشگاه تهران

publons

دکتر نبی مهری خوانساری

استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

publons

دکتر محمد نوابی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

دکتر نجمه نیستانی سامانی

دانشیار دانشگاه تهران

 

دکتر یاسر وحیدشاد

استادیار پژوهشکده حمل و نقل فضایی

publons

دکتر شیدوش وکیلی‌پور

استادیار دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین

publons