فرآیند پذیرش مقالات در دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی به شرح زیر است:

- پس از دریافت مقاله و انجام بررسی های اولیه و تطابق مقاله دریافتی با ضوابط و چهارچوب مورد نظر مجله، مقاله در فرآیند بررسی محتوایی و علمی قرار می گیرد.

-  با توجه به محتوای مقاله و زمینه تخصصی آن، طبق نظر سردبیر، حداقل دو داور، از بین استادان و متخصصان ذیربط انتخاب می شوند.

-  داوران منتخب بعد از بررسی مقالـه، آمادگی خود را در مورد پذیرش یا عدم پـذیرش داوری مقاله (به دلیل همسـو نبودن حوزه تخصصـی، کمبـود وقـت یا ...) اعلام می کنند.

- در صورت عدم پذیرش داوری، از ایشان انتظار می رود مجله را در انتخاب داور مناسب یاری کند.

- در صورت پذیرش بررسی مقاله، داور نظرات تخصصی و اصلاحی خود را براساس مستندات علمی و به دور از اعمال نظر شخصی و سلیقه یی انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر به دفتر مجله منعکس می نماید.

- رعایت امانت و حفظ اطلاعات مقالات از سوی داوران لازم و ضروری است، و از آنجایی که این مرحله به صورت محرمانه انجام می شود هرگونه تماس با نویسندگان مقالات و ارائه نظرات فقط از طریق دفتر مجله انجام می شود.