اسامی ارکان اصلی نشریه به شرح زیر است:


مدیر مسئول


دکتر حسین صمیمی پژوهشگاه فضایی ایران

  • h.samimiisrc.ac.ir

سردبیر


دکتر مهدی فکور استاد دانشگاه تهران

مهندسی هوافضا

مدیر اجرایی


دکتر هادی رضائی پژوهشگاه فضایی ایران

  • h.resaeiisrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد سلیمانی دانشگاه علم و صنعت ایران

برق/ مخابرات

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید قاسمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر متکان استاد دانشگاه شهید بهشتی

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا طلوعی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیررضا کوثری دانشیار دانشگاه تهران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر ادیب ابریشمی فر دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا نوابی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید شاخصی پژوهشگاه فضایی ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید اصغری پژوهشگاه فضایی ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا جهان نما پژوهشگاه فضایی ایران