اسامی ارکان اصلی نشریه به شرح زیر است:


مدیر مسئول


دکتر حسن سالاریه دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

سردبیر


دکتر مهدی فکور استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد سلیمانی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

برق/ مخابرات

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید قاسمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن سالاریه استاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر متکان استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا طلوعی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن حدادپور استاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود سعادت فومنی استاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیررضا کوثری دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر ادیب ابریشمی فر دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا نوابی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین صمیمی عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • h.samimicra.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید شاخصی پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید اصغری پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا جهان نما پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمود چیذری مدرس ارشد دانشگاه هرتفوردشایر، لندن، انگلیس

مهندسی مکانیک