اسامی ارکان اصلی نشریه به شرح زیر است:


مدیر مسئول


دکتر حسین صمیمی پژوهشگاه فضایی ایران

 • h.samimiisrc.ac.ir

سردبیر


دکتر مهدی فکور دانشگاه تهران

 • mfakoorut.ac.ir

مدیر اجرایی


دکتر هادی رضائی پژوهشگاه فضایی ایران

 • h.resaeiisrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد سلیمانی دانشگاه علم و صنعت ایران

 • soleimaniiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید قاسمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 • ghasemikntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر متکان دانشگاه شهید بهشتی

 • a-matkansbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا طلوعی دانشگاه شهید بهشتی

 • toloeisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیررضا کوثری دانشگاه تهران

 • kosari_aut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ادیب ابریشمی فر دانشگاه علم و صنعت ایران

 • abrishamifariust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا نوابی دانشگاه شهید بهشتی

 • m_navabisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید شاخصی پژوهشگاه فضایی ایران

 • s.shakhesiisrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید اصغری پژوهشگاه فضایی ایران

 • s.asghariisrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا جهان نما پژوهشگاه فضایی ایران

 • m.jahannamaisrc.ac.ir