اهداف اصلی نشریه عبارتند از:

-         تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه فضایی

-         ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش فنی کارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب‏نظران، مدیران،‌ سیاستگذاران و ذی‏نفعان حوزه فضایی

-         انتشار مقالات مرتبط با حوزه فضایی کشور

-         کمک به شناسایی اندیشمندان فضایی سراسر کشور

-         توسعه دانش نظری و پایه در راستای کاربردی نمودن آن

-         تقویت ارتباط بین پژوهشگران و بهره‏برداران حوزه فضایی