دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی

پژوهشگاه فضایی ایران، به‏ منظور گسترش مرزهای دانش، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در حوزه فضا و توسعه و استحکام روابط علمی میان تمام بازیگران حوزه فضایی کشور و همچنین استفاده از ظرفیت متخصصان و خبرگان کشور در توسعه علوم و دانش فضایی، به انتشار دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی اقدام نموده است.

محورهای موضوعی نشریه عبارتند از:

 

-         فناوری­های فضایی

 

-         سنجش از دور و کاربردهای آن

 

-         مخابرات فضایی و ایستگاه‌های زمینی

 

-         طراحی سامانه‌های فضایی

 

-         فناوری‌، کاربرد و خدمات فضاپایه

 

-         مدیریت پروژه‌های فضایی

 

-         اقتصاد، حقوق و دیپلماسی فضایی

 

-         راهبرد و آینده پژوهی

 

-         فناوری فضاپیما

 

-         علوم و اکتشافات فضایی

 

-         نجوم و فیزیک فضا

 

-         سایر موارد مرتبط با فضا

لازم به ذکر است دسترسی به محتوای مقالات نشریه ازاد است.